Συνθετική, συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία

Το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε βασίζεται στο Διαθεωρητικό Μοντέλο (Prochaska & Norcross) και στην θεωρητική σύνθεση της Προσωποκεντρικής προσέγγισης, της Γνωσιακής - Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και της Θεωρίας Δεσμού. Η ψυχοθεραπεία μας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Βρετανικού Συλλόγου για την Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία (BACP).

 

Αξιολόγηση

Κατά τις πρώτες συνεδρίες ορίζεται το θεραπευτικό πλαίσιο, γίνεται ενημέρωση για το απόρρητο και αξιολόγηση του ιστορικού σύμφωνα με τα μοντέλα του Lazarus καθώς και των Greenberger και Padesky.

Επίπεδα & Στάδια Αλλαγής

Σύμφωνα με το Διαθεωρητικό Μοντέλο, υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι της επιθυμητής αλλαγής του θεραπευόμενου, μέσω της ψυχοθεραπείας. Τα επίπεδα αλλαγής παρουσιάζουν το πλαίσιο των προβλημάτων ενός ατόμου (ενδοπροσωπικό, οικογενειακό, διαπροσωπικό κ.α.). Τα στάδια αλλαγής δείχνουν την εξέλιξη του θεραπευόμενου και οι διαδικασίες αλλαγής προσαρμόζονται με βάση τα προηγούμενα.

Διαδικασίες αλλαγής

Η προσέγγισή μας σχετικά με τις διαδικασίες αλλαγής περιλαμβάνει τη θεωρητική σύνθεση της Προσωποκεντρικής προσέγγισης, της Γνωσιακής - Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και της Θεωρίας Δεσμού.

Προσωποκεντρική προσέγγιση

Στην προσέγγιση αυτή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποκειμενική εμπειρία των ανθρώπων, στη θεραπευτική σχέση, στην αυτοπραγμάτωση και στους όρους αξιών.

 

Γνωσιακή - Συμπεριφορική προσέγγιση

Για να γίνει αλλαγή συμπεριφοράς - σκέψεων και συναισθημάτων είναι απαραίτητο να εξερευνηθούν οι σκέψεις που εμπλέκονται στα προβλήματα ενός ατόμου.

Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Συγκεκριμένα η θεωρία δεσμού αφορά στις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί κατά την παιδική ηλικία και στον αντίκτυπο που έχουν στις σχέσεις της ενήλικης ζωής.